Module

React.Icons.Bi

Package
purescript-react-icons
Repository
andys8/purescript-react-icons

#biAlarmExclamation Source

#biArrowFromBottom Source

#biBookmarkAltMinus Source

#biBookmarkAltPlus Source

#biCalendarExclamation Source

#biCaretDownCircle Source

#biCaretDownSquare Source

#biCaretLeftCircle Source

#biCaretLeftSquare Source

#biCaretRightCircle Source

#biCaretRightSquare Source

#biCheckboxChecked Source

#biChevronDownCircle Source

#biChevronDownSquare Source

#biChevronLeftCircle Source

#biChevronLeftSquare Source

#biChevronRightCircle Source

#biChevronRightSquare Source

#biChevronUpCircle Source

#biChevronUpSquare Source

#biCreditCardFront Source

#biCurrentLocation Source

#biDotsHorizontalRounded Source

#biDotsVerticalRounded Source

#biDownArrowCircle Source

#biFastForwardCircle Source

#biHorizontalCenter Source

#biLeftArrowCircle Source

#biLeftDownArrowCircle Source

#biLeftTopArrowCircle Source

#biMessageAltCheck Source

#biMessageAltDetail Source

#biMessageAltError Source

#biMessageAltMinus Source

#biMessageRoundedAdd Source

#biMessageRoundedCheck Source

#biMessageRoundedDetail Source

#biMessageRoundedDots Source

#biMessageRoundedEdit Source

#biMessageRoundedError Source

#biMessageRoundedMinus Source

#biMessageRoundedX Source

#biMessageSquareAdd Source

#biMessageSquareCheck Source

#biMessageSquareDetail Source

#biMessageSquareDots Source

#biMessageSquareEdit Source

#biMessageSquareError Source

#biMessageSquareMinus Source

#biMobileLandscape Source

#biMobileVibration Source

#biNotificationOff Source

#biRadioCircleMarked Source

#biRightArrowCircle Source

#biRightDownArrowCircle Source

#biRightTopArrowCircle Source

#biSkipPreviousCircle Source

#biSubdirectoryLeft Source

#biSubdirectoryRight Source