Module

Web.GPU.Internal.RequiredAndOptional

Package
purescript-webgpu
Repository
purescript-web/purescript-webgpu

#(~) Source

Operator alias for Web.GPU.Internal.RequiredAndOptional.requiredAndOptional (left-associative / precedence 4)

#RequiredAndOptional Source

data RequiredAndOptional :: Row Type -> Row Type -> Typedata RequiredAndOptional (required :: Row Type) (optional :: Row Type)

#e Source

e :: forall nt optional. Newtype nt (RequiredAndOptional () optional) => nt

#o Source

o :: forall nt optionalL optionalR optional. Union optionalL optionalR optional => Newtype nt (RequiredAndOptional () optional) => Record optionalL -> nt

#r Source

r :: forall nt required optional. Newtype nt (RequiredAndOptional required optional) => Record required -> nt

#x Source

x :: forall nt incoming required optional optionalL optionalR. Newtype nt (RequiredAndOptional required optional) => Union required optionalL incoming => Union optionalL optionalR optional => Record incoming -> nt

#requiredAndOptional Source

requiredAndOptional :: forall nt required optionalL optionalR optional. Union optionalL optionalR optional => Newtype nt (RequiredAndOptional required optional) => Record required -> Record optionalL -> nt
Modules
Web.GPU.BufferSource
Web.GPU.GPU
Web.GPU.GPUAdapter
Web.GPU.GPUAddressMode
Web.GPU.GPUBindGroup
Web.GPU.GPUBindGroupDescriptor
Web.GPU.GPUBindGroupEntry
Web.GPU.GPUBindGroupLayout
Web.GPU.GPUBindGroupLayoutDescriptor
Web.GPU.GPUBindGroupLayoutEntry
Web.GPU.GPUBlendComponent
Web.GPU.GPUBlendFactor
Web.GPU.GPUBlendOperation
Web.GPU.GPUBlendState
Web.GPU.GPUBuffer
Web.GPU.GPUBufferBindingLayout
Web.GPU.GPUBufferBindingType
Web.GPU.GPUBufferDescriptor
Web.GPU.GPUBufferMapState
Web.GPU.GPUBufferUsage
Web.GPU.GPUCanvasAlphaMode
Web.GPU.GPUCanvasConfiguration
Web.GPU.GPUCanvasContext
Web.GPU.GPUColor
Web.GPU.GPUColorTargetState
Web.GPU.GPUColorWrite
Web.GPU.GPUCommandEncoder
Web.GPU.GPUCommandEncoderDescriptor
Web.GPU.GPUCompareFunction
Web.GPU.GPUComputePassDescriptor
Web.GPU.GPUComputePassEncoder
Web.GPU.GPUComputePassTimestampLocation
Web.GPU.GPUComputePassTimestampWrite
Web.GPU.GPUComputePipeline
Web.GPU.GPUComputePipelineDescriptor
Web.GPU.GPUCullMode
Web.GPU.GPUDepthStencilState
Web.GPU.GPUDevice
Web.GPU.GPUDeviceDescriptor
Web.GPU.GPUExtent3D
Web.GPU.GPUExternalTexture
Web.GPU.GPUExternalTextureBindingLayout
Web.GPU.GPUExternalTextureDescriptor
Web.GPU.GPUFeatureName
Web.GPU.GPUFilterMode
Web.GPU.GPUFragmentState
Web.GPU.GPUFrontFace
Web.GPU.GPUImageCopyBuffer
Web.GPU.GPUImageCopyExternalImage
Web.GPU.GPUImageCopyExternalImageSource
Web.GPU.GPUImageCopyTexture
Web.GPU.GPUImageCopyTextureTagged
Web.GPU.GPUImageDataLayout
Web.GPU.GPUIndexFormat
Web.GPU.GPULoadOp
Web.GPU.GPUMapMode
Web.GPU.GPUMipmapFilterMode
Web.GPU.GPUMultisampleState
Web.GPU.GPUOrigin2D
Web.GPU.GPUOrigin3D
Web.GPU.GPUPipelineBase
Web.GPU.GPUPipelineLayout
Web.GPU.GPUPipelineLayoutDescriptor
Web.GPU.GPUPowerPreference
Web.GPU.GPUPrimitiveState
Web.GPU.GPUPrimitiveTopology
Web.GPU.GPUProgrammableStage
Web.GPU.GPUQuerySet
Web.GPU.GPUQuerySetDescriptor
Web.GPU.GPUQueryType
Web.GPU.GPUQueue
Web.GPU.GPURenderBundle
Web.GPU.GPURenderBundleDescriptor
Web.GPU.GPURenderBundleEncoder
Web.GPU.GPURenderBundleEncoderDescriptor
Web.GPU.GPURenderPassColorAttachment
Web.GPU.GPURenderPassDepthStencilAttachment
Web.GPU.GPURenderPassDescriptor
Web.GPU.GPURenderPassEncoder
Web.GPU.GPURenderPassTimestampLocation
Web.GPU.GPURenderPassTimestampWrite
Web.GPU.GPURenderPipeline
Web.GPU.GPURenderPipelineDescriptor
Web.GPU.GPURequestAdapterOptions
Web.GPU.GPUSampler
Web.GPU.GPUSamplerBindingLayout
Web.GPU.GPUSamplerBindingType
Web.GPU.GPUSamplerDescriptor
Web.GPU.GPUShaderModule
Web.GPU.GPUShaderModuleCompilationHint
Web.GPU.GPUShaderModuleDescriptor
Web.GPU.GPUShaderStage
Web.GPU.GPUStencilFaceState
Web.GPU.GPUStencilOperation
Web.GPU.GPUStorageTextureAccess
Web.GPU.GPUStorageTextureBindingLayout
Web.GPU.GPUStoreOp
Web.GPU.GPUSupportedLimits
Web.GPU.GPUTexture
Web.GPU.GPUTextureAspect
Web.GPU.GPUTextureBindingLayout
Web.GPU.GPUTextureDescriptor
Web.GPU.GPUTextureDimension
Web.GPU.GPUTextureFormat
Web.GPU.GPUTextureSampleType
Web.GPU.GPUTextureUsage
Web.GPU.GPUTextureView
Web.GPU.GPUTextureViewDescriptor
Web.GPU.GPUTextureViewDimension
Web.GPU.GPUVertexAttribute
Web.GPU.GPUVertexBufferLayout
Web.GPU.GPUVertexFormat
Web.GPU.GPUVertexState
Web.GPU.GPUVertexStepMode
Web.GPU.HTMLCanvasElement
Web.GPU.Internal.Bitwise
Web.GPU.Internal.GPUCommandBuffer
Web.GPU.Internal.RequiredAndOptional
Web.GPU.Internal.Types
Web.GPU.Navigator
Web.GPU.PredefinedColorSpace
Web.GPU.UnmaskHint